Zasiedzenie nieruchomości

Jeżeli szukasz informacji dotyczących zasiedzenia nieruchomości – to dobrze trafiłeś. W poniższym artykule odpowiem na pytania czym dokładnie jest zasiedzenie, ile lat trwa i jakie są przesłanki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie polega na nabyciu własności na skutek długotrwałego posiadania rzeczy przez osobę nieuprawnioną. W wyniku zasiedzenia dochodzi do nabycia pierwotnego.

Przedmiotem nabycia własności w drodze zasiedzenia mogą być zarówno nieruchomości gruntowe, budynkowe, lokalowe jak i ruchomości.

Przesłanki zasiedzenia

Przesłanką do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie jest samoistne posiadanie oraz upływ czasu – 20 lat przy posiadaniu w dobrej wierze oraz 30 lat przy posiadaniu w złej wierze.

Czym dokładnie jest posiadanie samoistne? Otóż posiadaczem samoistnym można nazwać osobę, która włada faktycznie daną rzeczą, a przejawem tego jest pobieranie pożytków, ponoszenie obciążeń związanych z daną rzeczą. Innymi słowy, posiadaczem samoistnym jest ten, kto włada rzeczą jak właściciel. Pamiętajmy jednak, iż posiadanie musi być nieprzerwane.

Bieg zasiedzenia

Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia.

Zdarza się, że w trakcie posiadania rzeczy dochodzi do zmiany posiadacza. Jeżeli nastąpiło to w czasie biegu zasiedzenia z powodu przeniesienia posiadania lub dziedziczenia, obecny posiadacz może doliczyć do czasu przez który sam posiada, czas posiadania swojego poprzednika.

Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej 30 lat.

Dobra i zła wiara

Przy zasiedzeniu rozróżnia się również dobrą i złą wiarę. Dobra wiara istnieje wtedy gdy posiadacz włada nieruchomością, żyjąc w przekonaniu, iż jego władanie jest zgodne z obowiązującym prawem. Posiadacz ten z usprawiedliwionych przyczyn nie wie, że nie jest właścicielem rzeczy. Posiadacz, który wie lub powinien wiedzieć, że nie nabył własności rzeczy jest posiadaczem w złej wierze.

Dobrą lub złą wiarę przy posiadaniu nieruchomości ocenia się z chwilą objęcia nieruchomości w posiadanie i późniejsza zmiana z dobrej na złą lub odwrotnie – nie ma już znaczenia dla ustalenia okresu wymaganego posiadania.

Co w sytuacji gdy właścicielem nieruchomości jest małoletni? Wtedy okres potrzebny do nabycia własności tej nieruchomości przez zasiedzenie może ulec przedłużeniu. Zasiedzenie nie może bowiem skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez właściciela pełnoletności.

Jakie są skutki zasiedzenia?

Nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie następuje z mocy prawa w chwili upływu terminu zasiedzenia.

Każdy zainteresowany może żądać stwierdzenia zasiedzenia przez sąd. Postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia wydaje sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym przy uczestnictwie dotychczasowego właściciela lub właścicieli.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *