Reklamacja w sporze z ubezpieczycielem

Otrzymałeś za niskie odszkodowanie? Ubezpieczyciel nie wywiązał się ze zobowiązań? Nie poddawaj się! Istnieje kilka rozwiązań tej sytuacji.

Wiele osób, które otrzymały niekorzystne odszkodowanie poddaje się i decyduje się na odszkodowanie w przyznanej wysokości. Mało kto wie, iż decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna i wcale nie oznacza końca dochodzenia roszczeń.

Kwestia składania reklamacji do ubezpieczycieli (a także do innych instytucji finansowych) przez długi czas nie była w polskim prawie ściśle uregulowana. Sytuacja zmieniła się wraz z publikacją w 2015 r. ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Ten dokument dokładnie określa przebieg całego procesu oraz terminy, których musi się trzymać ubezpieczyciel.

REKLAMACJA

Od decyzji ubezpieczyciela przysługuje odwołanie, które od 2015 roku nazywane jest reklamacją. Reklamacja przysługuje osobom poszkodowanym, w przypadku gdy wysokość świadczeń jest wobec uprawnionego niewystarczająca lub znacznie zaniżona przez ubezpieczyciela. Poszkodowany ma prawo wnieść reklamację i domagać się zmiany stanowiska ubezpieczyciela.

FORMA REKLAMACJI

Reklamacja może zostać wprowadzona w formie pisemnej lub ustnej, np. w czasie rozmowy z ubezpieczycielem. Dodatkowo, jeżeli ubezpieczyciel w decyzji wskazał możliwość złożenia reklamacji w formie elektronicznej, to można ją przesłać na wskazany przez ubezpieczyciela adres e-mail.

Niektóre instytucje finansowe wyraźnie zastrzegają, iż reklamację można składać wyłącznie pisemnie lub wyłącznie osobiście. Inne nie wskazują adresu e-mail, ale dopuszczają zgłoszenie poprzez formularz na stronie internetowej.

Reklamację można złożyć zarówno od decyzji odmownej jak i od decyzji o zaniżonej wypłacie. Każda reklamacja od decyzji ubezpieczyciela, złożona przez osobę poszkodowaną lub jej pełnomocnika, musi zostać rozpoznana przez zakład ubezpieczeń.

Przed złożeniem reklamacji, warto dokładnie przeanalizować otrzymane stanowisko oraz wystąpić do ubezpieczyciela o dokumentację, na podstawie której decyzja została wydana.

TERMINY

Termin na złożenie reklamacji jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń o odszkodowanie. Od merytorycznego stanowiska ubezpieczyciela można się odwołać w terminie 3 lub 20 lat. Co do zasady, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (tj. reklamację), można złożyć w terminie 3 lat, ale jeżeli roszczenia wynikają ze szkody powstałej na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku), to na złożenie odwołania mamy 20 lat.

Warto przy tym pamiętać, że zgłoszenie roszczeń do zakładu ubezpieczeń lub złożenie zawiadomienia o zdarzeniu odjętym ubezpieczeniem powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Termin zaczyna biec na nowo od momentu, gdy ubezpieczyciel zawiadomi nas na piśmie o odmowie lub przyznaniu odszkodowania.

Ubezpieczyciel ma 30 dni na złożenie odpowiedzi na reklamację, a w szczególnie skomplikowanych sprawach 60 dni od dnia złożenia reklamacji.

Jeżeli ubezpieczyciel nie dotrzyma terminu 30 (lub maksymalnie 60 dni) na ustosunkowanie się do reklamacji, to przyjmuje się, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta. Nie oznacza to, że klient może dowolnie wykorzystać ten przepis do manipulacji i np. składać setki bezzasadnych skarg, z nadzieją, że za którymś razem towarzystwo ubezpieczeniowe nie da rady odpowiedzieć w ustawowym terminie.

Jeżeli instytucja finansowa odrzuciła reklamację, można złożyć do Rzecznika Finansowego, wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Wzór wniosku jest dostępny na stronie Rzecznika Ubezpieczonych.

Warunkiem podjęcia przez rzecznika finansowego działań w indywidualnej sprawie jest wcześniejsze złożenie przez klienta reklamacji w tej instytucji, na którą chce się poskarżyć. Może zrobić to również wtedy, gdy ubezpieczyciel nie udzielił w terminie odpowiedz na reklamację oraz w sytuacji, gdy nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *